Održana redovna godišnja Skupština Kluba

Održana redovna godišnja Skupština Kluba

U skladu s važećim epidemiološkim mjerama održana je redovna godišnja Skupština Kluba u elektronskom obliku.

Svi članovi Skupštine materijale su dobili na e-mail te su putem elektronskog obrasca obavili glasanje po pojedinim točkama dnevnog reda. Od 234 člana Kluba u 2020. godini 33 člana spadaju u kategoriju Aktivni članovi te čine Skupštinu Kluba. Verifikacijska komisija je utvrdila da su svi članovi koji su glasali bili s pravom glasa te je postignut kvorum a odluke pravovaljano donesene.

Tijekom sedam dana glasanja rezultati su slijedeći:

  • Sa 32 člana za i 1 protiv prihvaćen je prijedloga odluke o izboru radnih tijela Skupštine
  • Jednoglasno je prihvaćen Prijedlog o verifikaciji predstavnika u Skupštini HPK Sveti Mihovil
  • Sa 32 člana za i jednim suzdržanim je usvojeno predloženo Programsko izvješće o radu HPK-a u 2020. godini
  • Sa 32 člana za i jednim suzdržanim je Usvojeno predloženo Financijsko izvješće HPK-a za 2020. godinu
  • Jednoglasno je Usvojeno predloženo izvješće Nadzornog odbora HPK-a za 2020. godinu
  • Sa 28 članova za, dva protiv i 3 suzdržana je usvojeno Izvješće Suda časti HPK-a za 2020.
  • Sa 32 člana za i jednim suzdržanim je Usvojen Pravilnik o Speleološkom odsjeku HPK Sveti Mihovil
  • Sa 32 člana za i jednim suzdržanim je Usvojen predloženi Financijski plan HPK Sveti Mihovil za 2021. godinu
  • Sa 32 člana za i jednim suzdržanim je usvojen Plan rada HPK-a za 2021. godinu.

  25.02.2021, 08:00

  UO HPK Sveti Mihovil

 

FOTOGALERIJA

Crna Gora 2017

  26 fotografija

 

FOTOGALERIJA

KG DP 33.480 m

  39 fotografija